PRIVATUMA POLITIKA

  1. Vispārīgie noteikumi. 1.1. UAB “Dantų liksi” (turpmāk – “Uzņēmums”) respektē savu klientu, tostarp vietnes https://www.dantugydytojas.lt/ apmeklētāju (turpmāk – “Vietne”) un pacientu (turpmāk – “Uzņēmums”) tiesības uz privātumu. “Klienti”), apņemas nodrošināt savu personas datu un savu kā datu subjektu tiesību aizsardzību 1.2. Šī privātuma politika regulē visu Sabiedrības klientu personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas galvenos principus un kārtību 1.3. Izmantojot Sabiedrības vietni vai pakalpojumus vai iegādājoties Sabiedrības piedāvātos produktus, tādējādi sniedzot Uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem (izņemot datu apstrādes darbības, kurām būs nepieciešama atsevišķa Jūsu piekrišana). Tiek uzskatīts, ka klienti ir iepazinušies ar Privātuma politiku, kad, reģistrējoties Vietnē, klientu sistēmā atzīmē “ķeksīti” zem šīs politikas teksta. Privātuma politiku var atkārtoti izlasīt Vietnē šajā adresē: https://www.dantugydytojas.lt/privatumo-politika/.1.4. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs ievērojam 2016. gada 27. aprīlis Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – “regula”), Likuma par personas datu apstrādi un šo datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – “regula”), likuma “Par personas datu apstrādi un šo datu brīvu apriti”. Lietuvas Republikas personas datu tiesisko aizsardzību (turpmāk – “ADTAĮ”), Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma (turpmāk – “EL”) noteikumus un citus piemērojamos tiesību aktus, kas regulē personas aizsardzību. dati. 2. Privātuma politikā izmantotie jēdzieni 2.1. Personas dati – jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir persona, kuras identitāti var tieši vai netieši noteikt, jo īpaši pēc identifikatora, piemēram, vārda, personas identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora, vai pēc vienas vai vairākām šīs fiziskās personas fiziskajām, fizioloģiskajām īpašībām. , ģenētiskas , garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmes 2.2. Datu subjekts – fiziska persona – Sabiedrības klients (t.sk. Vietnes apmeklētāji), kura personas datus Sabiedrība apkopo 2.3. Datu subjekta piekrišana – jebkura pienācīgi informēta datu subjekta brīvi dota, konkrēta un nepārprotama gribas izpausme ar paziņojumu vai nepārprotamām darbībām, ar kurām viņš piekrīt ar viņu saistīto personas datu apstrādei 2.4. Datu apstrāde – jebkura darbība vai darbību secība, kas tiek veikta ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai personas datu kopām, piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, pielāgošana vai maiņa, ieguve, iepazīšana, izmantošana, izpaušana. pārsūtot, izplatot vai citādi radot iespēju tos izmantot, kā arī savietojot vai kombinējot pagrieztus datus, ierobežojot, dzēšot vai iznīcinot 2.5. Datu pārzinis – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai institūcija, kas Datu pārziņa uzdevumā apstrādā personas datus 2.6. Datu pārzinis ir UAB “Dantų liksi” uzņēmums, kas dibināts saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, reģistrēts kods 303268138, juridiskā adrese Gerulaičio st. 1 – 26, Viļņa 2.7. Sīkdatne ir neliela teksta informācijas daļa, kas tiek automātiski izveidota, pārlūkojot Vietni, un tiek saglabāta jūsu datorā vai citā ierīcē .
2.8. Tiešais mārketings – darbība, kuras mērķis ir piedāvāt fiziskām personām preces vai pakalpojumus pa pastu, tālruni vai citādā tiešā veidā un/vai lūgt viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem. Kādus personas datus mēs apkopojam par jums? 3.1. Uzņēmums vāc un turpina apstrādāt Jūsu personas datus, kurus Jūs pats sniedzat, reģistrējoties un pārlūkojot Vietni vai citā veidā sazinoties ar klīniku: vārds, uzvārds, adrese, e-pasts. pasta adrese, tālruņa nr. , ar pakalpojumu sniegšanu saistītie dati, maksājumu rekvizīti, informācija par piekrišanu un nepiekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, paroles, jebkuri citi dati, ko sniedzat papildus pēc savas iniciatīvas, reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus. Jūsu personas datus Uzņēmums glabā mūsu sadarbības laikā un 10 (desmit) gadus pēc sadarbības beigām 3.2. Pēc Jūsu personas datu vākšanas, kurus Jūs netieši sniedzat, reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus un/vai pērkot preces Vietnē, Uzņēmums turpina to apstrādi, t . no datoriem un/vai mobilajām ierīcēm, ko izmantojat, pieslēdzoties vietnei, tiek automātiski savākti šādi dati: IP adreses un savienojumu laiki, lietotāja izmantotā pārlūkprogramma un tās versija, vietnes, kuras apmeklējāt pirms piekļūšanas mūsu vietnei , dati par pakalpojumu izmantošanu utt. Šos datus Uzņēmums glabā mūsu sadarbības laikā un, atkarībā no datiem, līdz vienam gadam pēc šī perioda beigām. Šos datus var glabāt ilgāku laiku, ja šādam glabāšanas laikam ir kāds cits tiesisks pamatojums. Kādiem nolūkiem tiek apstrādāti Jūsu personas dati Uzņēmums apstrādā Jūsu augstāk norādītos personas datus šādiem datu apstrādes nolūkiem: uzņēmuma klientu identifikācijai savās informācijas sistēmās, informācijas pārlūkošanai un meklēšanai par klīnikā veiktajām procedūrām, reģistrācijai. apmeklējumiem, saziņai ar Jums, līgumsaistību izpildei, tiešā mārketinga nolūkos (tikai ar datu subjektu iepriekšēju piekrišanu).5. Kā tiek apstrādāti jūsu personas dati? 5.1. Uzņēmums nodrošina, ka jūsu personas dati tiks: apstrādāti likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā, vākti noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk netiks apstrādāti ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā, adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kādi ir nepieciešami. sasniegt iepriekš uzskaitītos mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti, precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti, apstrādāti tā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, piemērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi. datu aizsardzību un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu. Jūsu kā datu subjekta tiesības 6.1. Jums ir šādas datu subjekta tiesības, kuras mēs īstenosim pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas (e-pasts info@dantugydytojas.lt ; nosūtot ierakstītā vēstulē uz adresi Gerulaičio g. 1 – 26, Viļņa) pēc atbilstošas Jūsu identitātes apstiprināšanas: 6.1. 1. iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādes veidu, 6.1.2. pieprasīt labot ar Jums saistītos neprecīzos personas datus, 6.1.3. pieprasīt papildināt savus nepilnīgos personas datus, 6.1.4. pieprasīt Sabiedrībai dzēst ar Jums saistītos personas datus, ja: 6.1.5. tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika savākti vai citādi apstrādāti; 6.1.6. Jūs atsaucat savu piekrišanu, un jūsu personas datu apstrādei nav cita tiesiska pamata; 6.1.7. personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; 6.1.8. un uz citiem nolikumā noteiktajiem pamatiem: 6.1.9. pieprasīt Sabiedrībai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi; 6.1.10. saņemt ar Jums saistītus personas datus, kurus esat sniedzis Sabiedrībai sistematizētā, plaši lietotā un datorlasāmā formātā (jums ir arī tiesības lūgt Sabiedrībai nodot Jūsu personas datus citam datu pārzinim);6.1.11. nepiekrist savu personas datu apstrādei (piem., tiešā mārketinga vai citiem mērķiem) 6.2. Informējam, ka, ja uzskatāt, ka ir pārkāptas Jūsu kā datu subjekta tiesības, varat vērsties ar sūdzību Datu aizsardzības valsts inspekcijā. Plašāku informāciju par Valsts datu aizsardzības inspekciju un sūdzību izskatīšanu varat atrast šeit: https://www.ada.lt/6.3. Vairāk par datu subjekta tiesībām varat uzzināt vietnē https://www.dantugydytojas.lt/duomenu-subjektu-teises.7. Personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos 7.1. Mēs jums nosūtīsim Uzņēmuma informatīvos izdevumus pa e-pastu. pa pastu un/vai jautāsim par esošo pakalpojumu kvalitāti, tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un saskaņā ar Noteikumiem 7.2. Tiešā mārketinga nolūkos tiek apstrādāti šādi Jūsu personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese. pasta adrese. 7.3. Jūsu personas dati tiešā mārketinga nolūkos tiek glabāti līdz Jūsu atteikumam saņemt tiešā mārketinga ziņojumus.https://www.dantugydytojas.lt/sutikimu-atsisaykymas/8. Kam tiek sniegti jūsu personas dati? 8.1. Uzņēmuma darbiniekiem ir pieejami Jūsu personas dati tikai tad, ja tas nepieciešams darba pienākumu veikšanai un tikai pēc tam, kad darbinieks apņemas ievērot konfidencialitātes prasības 8.2. Uzņēmums var sniegt Jūsu personas datus: tiesībsargājošajām iestādēm, kad tam ir tiesisks pamats, atbildot uz valsts institūciju un tiesu oficiāliem pieprasījumiem, bet pēc šo pieprasījumu likumības pārbaudes, ar Jūsu piekrišanu citām trešajām personām. Datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrībai un apstrādā Jūsu personas datus Sabiedrības vārdā un Sabiedrības vai Jūsu labā: 8.2.1. UAB “Serve Professionals “; 8.2.2. UAB Finance Alianse “; 8.2.3. UAB “Gjensidige”; 8.2.4. Ja . UAB P”amp;C Insurance AS filiāle”; 8.2.5. UAB “ERGO Insurance SE Lietuvas filiāle”; 8.2.6. UAB “Compensa Vīne Apdrošināšanas grupa”; 8.2.7. UAB “Vispārējais finansējums ” ; 8.2.8. UAB “SB lizingas”; 8.2.9. UAB ” Dentartis ” ; 8.2.10. UAB ” Andridenta “; 8.2.11. UAB “Dantų sprendimai”; 8.2.12. UAB “Progresinė zobārstniecības laboratorija”; 8.2.13. UAB “Dantų partneriai”; 8.2.14. VšĮ Viļņas Universitātes slimnīcas Santaras klīnikas filiāle (Valsts patoloģiskais centrs) 8.2.15. UAB “Exkomisarų biuras”; 8.2.16. Telia UAB; 8.2.17. UAB “Baltijos datorcentrs”; 8.2.18. Labdarības un atbalsta fonds MK Čiurlioņa fonds 8.2.19. UAB “Gjensidige”; 8.2.20. UAB “Farmaceitisko atkritumu apglabāšana”;8.2.21. UAB “Daira Medica ” Mikroskopiskās zobārstniecības klīnika; 8.2.22. UAB ” Mdenta ” ; 8.2.23. UAB Smile Academy 8.3. Mēs izmantojam tikai tos datu apstrādātājus, kuri nodrošina atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu tā, lai datu apstrāde atbilstu Regulas prasībām un nodrošinātu Jūsu kā datu subjekta tiesību aizsardzību 8.4. Atzīmējam, ka augstāk minētajiem datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem 8.5. Datu apstrādātājs nevar izmantot citu datu apstrādātāju bez Sabiedrības iepriekšējas konkrētas vai vispārējas rakstiskas atļaujas 8.6. Jūsu personas dati var tikt nodoti citām valstīm (tostarp trešajām valstīm), taču tikai ar jūsu piekrišanu. Sīkdatnes tiek izmantotas 9.1. Lai nodrošinātu Jums iespēju ērtāk un efektīvāk pārlūkot Vietni un sniegtu Jums noderīgus piedāvājumus, mēs Vietnē izmantojam šādas sīkdatnes:
Cepums Cepuma nosaukums Datu apstrādes mērķis Radīšanas brīdis Derīguma termiņš Izmantotie dati
_ga / _ gid / _ dc_gtm_UA -* / _ gat_UA -* Google Analytics Apmeklējuma statistikas veidošana Uzreiz pēc vietnes apmeklējuma Uz neierobežotu laiku IP adrese, pārlūkprogrammas versija, ekrāna izšķirtspēja
__ tawkkuuid / TawkConnectionTime Tawk.to Tiešsaistes apmeklētāju atbalsts Uzreiz pēc vietnes apmeklējuma Uz neierobežotu laiku IP adrese, vārds, e-pasts pasts
  1. Vietnē ir saites. 10.1. Vietnē tiks ievietotas saites uz trešo personu vietnēm, tiesību aktiem, kā arī saites uz sociālajiem tīkliem. Jāņem vērā, ka šo vietņu privātuma politikas tiek attiecinātas uz trešo personu vietnēm, kuru saites ir sniegtas Vietnē, un Uzņēmums neuzņemas atbildību par šo vietņu sniegtās informācijas saturu, to darbību un viņu privātuma politiku noteikumiem.